Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az szabkam.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Szakképzési munkaszerződés

2020. szeptember 1-jétől a tanulmányaikat – 2020. május 31-ét követően létesített tanulói jogviszonyban – megkezdő tanulók már az új képzési rendszer szerinti oktatásban vesznek részt. Az ágazati alapoktatást követően, a sikeres ágazati alapvizsga után a tanulók szakirányú oktatása elsősorban – kamarai támogató tevékenység alapján – duális képzőhelyen folyhat.

Azok a tanulók, akik 9. évfolyamon 2020. szeptember 1-jén kezdték meg tanulmányaikat, először ágazati alapoktatásban vettek részt, velük szakképzési munkaszerződés kötésére első alkalommal szakképző iskolában tanulók esetén a 2021/2022-es tanévben, technikumban tanulók esetében a 2022/2023-as tanévtől van, illetőleg lesz lehetőség.

A duális képzőhelyen a tanuló szakképzési munkaszerződéssel vehet részt a szakirányú oktatásban így a felek között munkaviszony jön létre. Éppen ezért erre a szerződéstípusra is az Mt.-nek a munkaszerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni (kivéve azokat az eseteket, amelyekről az Szkt. külön rendelkezik, ott magától értetődően az Szkt.-nek megfelelően kell eljárni).

Szakképzési munkaszerződés azzal a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel köthető, aki a szakmára előírt egészségügyi feltételeknek és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

 

Szakképzési munkaszerződés, a szakirányú oktatás időtartamára vagy évente egy alkalommal, legalább négy és legfeljebb tizenkettő hét egybefüggő időszakra köthető.

A tanuló egyidejűleg csak egy szakképzési munkaszerződéssel rendelkezhet.

 

A szakképzési munkaszerződést, annak módosítását és felmondását írásba kell foglalni. A szakképzési munkaszerződés tartalmát a felek közös megegyezéssel módosíthatják.

 

Szakképzési munkaszerződés megszűnése, megszűntetése

A szakképzési munkaszerződés megszűnik:

 • a tanulói jogviszony megszűnésétől számított 30. napon, ha a tanuló tanulmányait más szakképző intézményben nem folytatja,
 • a szakmai vizsga sikeres letétele hónapjának utolsó napján,
 • a duális képzőhely jogutód nélküli megszűnése napján,
 • a szakirányú oktatásban való részvételtől eltiltó határozat véglegessé válásának napján, azonnali végrehajtás elrendelése esetén a határozat közlésének napján,
 • a tanuló halála napján.

A szakképzési munkaszerződés megszüntethető (írásban szükséges közölni):

 • közös megegyezéssel a közös megegyezésben megjelölt nappal,
 • felmondással a felmondás közlésétől számított 15. nappal,
 • azonnali hatályú felmondással az azonnali hatályú felmondás közlésének napjával. (jogszabályban meghatározott indokkal Szkt. 88. §.)

 

Tanulót illetve a képzésben részt vevő személyt megillető juttatások

 

A tanuló a szakképzési munkaszerződés alapján végzett munkáért havonta közvetlenül nyújtott pénzbeli juttatásként munkabérre jogosult.

A szakképzési munkaszerződés alapján kifizetett munkabér havi mértékének minimumát és maximumát az Szkr. határozza meg, amely szerint a szakképzési munkaszerződés alapján kifizetett munkabér havi mértékének összege – a tanuló és a duális képzőhely megállapodása alapján – a korábbiakkal ellentétben nem a minimálbérhez igazodik, hanem a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségéhez, annak egyhavi összege, de legfeljebb százhatvannyolc százaléka

 

Ez 2022-ben a 100.000 és 168.000 forint közötti összeget jelent.

 

 A munkabér megállapításánál figyelembe kell venni a tanuló szakmai felkészültségét és tanulmányi eredményeit.

 

Amennyiben a képzésben részt vevő személy foglalkoztatásra irányuló más jogviszony mellett párhuzamosan vesz részt az oktatásban, és a foglalkoztató a duális képzőhelytől eltérő harmadik személy, a szakképzési munkaszerződéses bér, és az egyéb juttatás az Szkt. 83.§. (7) bekezdése értelmében a szakképzési munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony időtartamával arányos.

 

Amennyiben az azonos munkakörben foglalkoztatott munkavállalók részére biztosított egyéb juttatás a duális képzőhelyen, abban az esetben a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt is megilleti a más pénzbeli és nem pénzbeli juttatás. Ennek mértéke legfeljebb évente az önköltség egy havi összege, azaz 100.000 Ft.

 

Az egyéb juttatásra a tanuló az általa ledolgozott napokra tekintettel arányosan jogosult.

A juttatásait az igazolatlan mulasztással arányosan csökkenteni kell.

 

Munka- és pihenőidő, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól

 • A tanuló illetve a képzésben részt vevő személy számára legfeljebb kéthetes munkaidő keret rendelhető el, de rendkívüli munkaidőre nem kötelezhető.
 • A tanulót a 18. életévének betöltése évének utolsó napjáig évente 45 munkanap, ezt követően évente 30 munkanap szabadság illeti meg.
 • A szabadság kiadásánál figyelemmel kell lenni az őszi, téli, tavaszi és nyári szünet rendjére. A nyári szünetben legalább 15 munkanap szabadságot a tanuló személy kérésének megfelelő időpontban egybefüggően kell kiadni.
 • A tanuló illetve a képzésben részt vevő személy mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a közismereti oktatás időtartamára.
 • A duális képzőhely érettségi vizsgatárgyanként 4 munkanapra köteles a tanulót mentesíteni a munkavégzési kötelezettsége alól.
 • A tanulót a szakmai vizsga előtt a szakmai vizsgára való felkészülés céljából egy alkalommal legalább 15 munkanap egybefüggő felkészülési idő illeti meg, amelyet a szakképző intézményben kell eltölteni.

A duális képzésben való részvétel alapján elszámolható kedvezmény

Az Szkr. 332/A. pontja alapján az adócsökkentő tétel tekintetében a szakirányú oktatás arányosított önköltségének adott évfolyamra meghatározott összegét a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének a szakmánként alkalmazandó súlyszorzó szorzataként kell megállapítani, melyhez a szakmánként alkalmazandó súlyszorzót a szakmaszorzó és az évfolyami szorzó szorzata alapján határozhatjuk meg.

 

Az önköltség mértéke Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló törvény alapján személyenként évi 1 200 000 forint.

A szakmaszorzókat az Szkr. 332/A. § (2) bekezdése határozza meg.

Az adókedvezmény az iskolában töltött napok kivételével valamennyi munkanapra érvényesíthető, így a tanítási szünetek időtartamára eső azon munkanapokra vonatkozóan is, amelyeken a tanuló (képzésben részt vevő személy) részére a munkáltató szabadságot adott ki.


„Sikerdíj” – sikeres szakmai vizsga esetén érvényesíthető adókedvezmény

 

Abban az esetben, ha a szakmát tanuló sikeres szakmai vizsgát tesz, a duális képzőhely további adókedvezmény, ún. „sikerdíj” érvényesítésére jogosult, amelynek összege a szakirányú oktatás időtartama alatt érvényesített összes adókedvezmény 20%-a.


Adókedvezmény érvényesítése – adó-visszaigénylés

 

A szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezményét minden gazdálkodó szervezet a havi 2208-as bevallásában a 2208A-01-01 nyomtatvány 29.-30.-31. soraiban érvényesítheti.

 

 • A bevallás 29. sorában a szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján számított tételeket kell feltüntetni, azaz a szakképzési munkaszerződés, tanulószerződés, továbbá a régi szakképzési törvény szerinti együttműködési megállapodás alapján teljesített gyakorlati képzéshez kapcsolódó adókedvezményt.
 • A bevallás 30. sorában a duális képzés arányosított alapnormatívája alapján számított adókedvezményeket kell feltüntetni, amelybe beletartozik a hallgatók egybefüggő szakmai gyakorlatára érvényesíthető kedvezmény is.
 • A bevallás 31. sora a sikeres szakmai vizsgát tett szakmát tanulók után érvényesíthető adókedvezmény feltüntetésére szolgál.

 

 

További információk:

Normatíva és költség kalkulátor: https://dualis.mkik.hu/kalkulator

MKIK tájékoztató kiadvány: https://dualis.mkik.hu/dualis-kepzessel-a-munka-vilagaban/

Jogszabályok: https://dualis.mkik.hu/szakmai-anyagok

 

Szakképzési Munkaszerződés (SZMSZ) minta: